Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học của Trường Đại học Y tế công cộng hoạt động theo quy chếtại Quyết định số 70/QĐ-ĐHYTCC ngày 01/02/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh học của Trường Đại học Y tế công cộng

Quy định tài chính của Hội đồng được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 541/QĐ-ĐHYTCC ngày 28/8/2023

Quyết định ban hành Quy định mức thu phục vụ hoạt động của Hội đồng đạo đức trong NCYSH Trường Đại học Y tế công cộng