Hội đồng đạo đức Trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC) được thành lập năm 2003. Ngoài việc đăng kí thành viên Hội đồng đạo đức cấp cơ sở của Bộ Y tế, Hội đồng đạo đức của Trường ĐHYTCC đã đăng ký với Bộ Y tế Hoa Kỳ (NIH) và được cấp mã số hoạt động (IORG number)  IORG0003239;  (FWA number) FWA0009326, từ 8/2011 tới nay. Việc được cấp mã số hoạt động cho thấy Hội đồng của Trường ĐHYTCC đã đáp ứng được những tiêu chuẩn do hai Bộ này đề ra.

Hội đồng đạo đức của Trường ĐHYTCC được thành lập với các thành viên là những nhà khoa học có uy tín, được đào tạo về đạo đức trong nghiên cứu y sinh học (NCYSH) và có các thành viên đại diện cộng đồng. Hội đồng đạo đức của Trường ĐHYTCC xem xét một cách độc lập, chính xác và kịp thời khía cạnh đạo đức của các NCYSH trước khi nghiên cứu bắt đầu. Vai trò của Hội đồng là:

  • Đại diện cho tất cả những người đang và sẽ tham gia nghiên cứu, đảm bảo nhân phẩm, quyền lợi và sự an toàn của những đối tượng này.
  • Đảm bảo sự công bằng đối với tất cả những người đang và sẽ tham gia nghiên cứu (lợi ích và chia sẻ những rủi ro, sự phân bố giữa các nhóm và các tầng lớp xã hội, tuổi, giới tính, tình trạng kinh tế, văn hóa và các vấn đề dân tộc…).
  • Thực hiện lưu trữ và quản lý hồ sơ về khía cạnh đạo đức của các NCYSH.
  • Theo dõi và giám sát các NCYSH về việc thực hiện các quyết định của Hội đồng đạo đức.
  • Quan tâm đầy đủ tới những cá nhân có thể sẽ tham gia vào nghiên cứu và tới cộng đồng có liên quan, quyền lợi và nhu cầu của các nghiên cứu viên, các tổ chức điều hành cũng như thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Hội đồng đạo đức trong NCYSH của Trường ĐHYTCC nhiệm kỳ V (2021-2026) theo Quyết định số 310/QĐ-ĐHYTCC ngày 01/6/2021 Quyết định số123/QĐ-ĐHYTCCngày 01/3/2023  của Trường Đại học Y tế công cộng, có thành phần gồm:

Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Nguyễn Thúy Quỳnh

Thành viên chính thức :

2. TS. Đặng Thế Hưng

3. PGS.TS. Nguyễn Thu Hương

4. PGS.TS. Bùi Thị Tú Quyên

5. PGS.TS. Vũ Xuân Phú

6. TS. Nguyễn Hoàng Anh

Thành viên thay thế:

1. PGS.TS. Trần Thị Tuyết Hạnh

2. PGS.TS. Dương Minh Đức

Thư ký hành chính: 

1. ThS. Vũ Thị Hậu (Thường trực)

2. ThS. Nguyễn Thị Minh Thành