PGS.TS. Bùi Thị Tú Quyên

Trưởng bộ môn Thống kê Y tế

Chuyên ngành Y tế công cộng

Email: btq@huph.edu.vn