THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

 
 

PGs.Ts. Nguyễn Thuỳ Quỳnh

PGs.Ts. Nguyễn Thuỳ Quỳnh

Chủ tịch hội đồng

 

Ths. Nguyễn Thị Minh Thành

Ths. Nguyễn Thị Minh Thành

Thư ký hội đồng

 

Ths. Vũ Thị Hậu

Ths. Vũ Thị Hậu

Thư ký hội đồng

 

PGS.Ts. Trần Thị Tuyết Hạnh

PGS.Ts. Trần Thị Tuyết Hạnh

Thành viên hội đồng

 

Pgs.Ts. Vũ Xuân Phú

Pgs.Ts. Vũ Xuân Phú

Thành viên hội đồng

 

Pgs.Ts. Bùi Thị Tú Quyên

Pgs.Ts. Bùi Thị Tú Quyên

Thành viên hội đồng

 

Ts. Đặng Thế Hưng

Ts. Đặng Thế Hưng

Thành viên hội đồng

 

Pgs.Ts. Dương Minh Đức

Pgs.Ts. Dương Minh Đức

Thành viên hội đồng

 

Ts. Hoàng Khánh Chi

Ts. Hoàng Khánh Chi

Thành viên hội đồng

 

Ts. Nguyễn Hoàng Anh

Ts. Nguyễn Hoàng Anh

Thành viên hội đồng

 

Ts. Nguyễn Thu Hương

Ts. Nguyễn Thu Hương

Thành viên hội đồng