Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác phát triển

Giảng viên Bộ môn Sức khoẻ môi trường, Trường Đại học Y tế công cộng

Chuyên ngành Sức khỏe môi trường

Email: tth2@huph.edu.vn