TS. Đặng Thế Hưng

Giám đốc Trung tâm xét nghiệm

Chuyên ngành Hóa sinh

Email: dth@huph.edu.vn