PGS.TS. Dương Minh Đức

Giảng viên Khoa Khoa học xã hội và hành vi

Chuyên ngành Y tế công cộng

Email: dmd@huph.edu.vn