PGS.TS. Nguyễn Thúy Quỳnh

Trưởng bộ môn Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

Chuyên ngành: Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

Email: ntq@huph.edu.vn