PGS.TS. Nguyễn Thu Hương

Trưởng khoa Y học cơ sở

Chuyên ngành xét nghiệm vi sinh

Email: nth14@huph.edu.vn